O firmie

BHP

Do do spraw związanych z bezpieczeństwem podchodzimy ze szczególną troską. Ściśle współpracujemy ze spółką ORLEN Eko, która posiada kompleksową ofertę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Główne założenia:

 • stosujemy rozwiązania, które zapewnią bezpieczne i zdrowe warunki pracy,
 • sporządzamy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawierają one propozycje przedsięwzięć, które mogą zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia oraz poprawią warunki pracy,
 • stanowiska wyposażone w monitory ekranowe są dostosowane do wymogów ergonomii,
 • opracowujemy wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje (ogólne i na poszczególne stanowiska pracy), które dotycząc bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalamy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a po ich zbadaniu opracowujemy i wdrażamy wnioski,
 • prowadzimy rejestry, kompletujemy i przechowujemy dokumenty, które dotyczą wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń takich chorób,
 • przeprowadzamy badania i pomiary środowiska pracy oraz prowadzimy rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują na stanowiskach pracy,
 • doradzamy w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzamy okresowe analizy oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą,
 • podnosimy kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa,
 • uczestniczymy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegamy obowiązujących zasad organizacyjno-technicznych,
 • inspirujemy się nawzajem do codziennej troski o własne bezpieczeństwo i zgłaszania wniosków, które dotyczą poprawy stanu bezpieczeństwa,
 • zapewniamy profilaktyczną opiekę lekarską oraz badania lekarskie,
 • prowadzimy bieżące kontrole, przeglądy, analizy stanu BHP odnośnie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Pracujemy zgodnie z wymaganiami prawa oraz zarządzeniami Kompleksowego Systemu Prewencji, który obowiązuje wszystkich pracowników Grupy ORLEN.