OFERTA

Obsługa kadrowo-płacowa

Biuro Obsługi Pracowników jest odpowiedzialne za usługi w zakresie procesów kadrowych, płacowych, socjalnych, obsługi bezpośredniej i telefonicznej oraz księgowania wynagrodzeń dla spółek Grupy ORLEN. 

Obsługujemy:

 • procesy zatrudnienia pracowników oraz zmian warunków zatrudnienia, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło),
 • procesy rozwiązań umów o pracę,
 • kwestie nieobecności pracowniczych,
 • dodatkowe świadczenia i benefity (w tym obsługa PPE i dobrowolnych ubezpieczeń grupowych),
 • kontakty z byłymi/obecnymi pracownikami i zleceniobiorcami w zakresie kadrowym, płacowym oraz socjalnym w poniższym zakresie:
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i świadczeniach z ubezpieczenia społecznego oraz potrąceniach,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi i instytucjami administracji publicznej w zakresie realizacji procesów kadrowych, płacowych i socjalnych,
  • naliczanie wynagrodzeń,
  • dokonywanie potrąceń w oparciu o Kodeks pracy,
  • sporządzanie list płac oraz plików z wynagrodzeń,
  • kopertowanie oraz przekazywanie do zleceniodawcy odcinków wynagrodzeń i dokonanych potrąceniach dla każdego pracownika,
  • naliczanie oraz sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz PFRON,
  • prowadzenie i obsługa PKZP oraz ZFŚS,
  • naliczanie świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego, tj. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych.

Zobacz także