O Firmie

Połączenie z Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. 

 

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262301, REGON: 140594258, NIP: 7742937208 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049425, REGON: 871566320, NIP: 8792292145 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („ksh”) w dniu 28 marca 2023 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 500 § 2 i 21 ksh, Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Pliki do pobrania: