OFERTA

Obsługa rachunkowo-księgowa

Jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek Grupy ORLEN. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, w tym pracowników posiadających certyfikaty wystawione przez Ministerstwo Finansów. Wykorzystujemy system finansowo-księgowy SAP R/3 w oparciu o moduły FI (księga główna) i CO (kontroling).

Ten moduł obejmuje:

 • dostosowanie kont księgi głównej do klienta lub do polityki rachunkowości stosowanej w Grupie ORLEN,
 • kontrolę formalną i rachunkową dokumentów,
 • księgowanie dokumentów zewnętrznych (faktury, noty),
 • prowadzenie bazy kontrahentów (dostawców i odbiorców),
 • księgowanie faktur własnych, wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • obsługę płatności, uzgadnianie obrotów i sald oraz rozliczanie kontrahentów,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz rejestru podatku VAT (naliczonego i należnego) na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
 • standardowe raporty z systemu FI.

Ten moduł obejmuje:

 • ustalenie struktury MPK i zleceń zgodnie ze specyfikacją,
 • ustalenie zasad ewidencji kosztów i przychodów oraz rozliczania na poszczególnych MPK i zleceniach,
 • comiesięczne rozliczanie kosztów zaewidencjonowanych na MPK i zleceniach,
 • comiesięczne przeprowadzanie kalkulacji kosztów wyprodukowanych wyrobów lub świadczonych usług,
 • standardowe raporty z systemu CO.

Zakres obejmuje:

 • obliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7,
 • obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, należnych zaliczek za poszczególne miesiące, sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8,
 • uproszczone miesięczne sprawozdanie finansowe,
 • kwartalny pakiet sprawozdawczy,
 • roczne sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej lub/i ustawy o rachunkowości oraz przygotowanie materiałów na potrzeby biegłego rewidenta,
 • standardowe raporty z systemu,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dla potrzeb GUS,
 • dodatkowy zakres sprawozdawczy – sporządzanie miesięcznie „Pakietu sprawozdawczości zarządczej” wg wymogów właściciela, dla jednolitego raportowania wyników.

Ta usługa obejmuje:

 • analizę transakcji zawieranych przez spółkę pod względem podatkowym:
  • podatku VAT,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • wsparcie w analizie ekonomiczno-finansowej danych spółki.

Zobacz także